9. 9. 2021

Náhradní termín akce s besipem do školy

9. 9. 2021

Projekt šablony 2021 na ZŠ Gen. Svobody

27. 8. 2021

Výuka od 2. 9. do 8. 9. 2021 bude probíhat dle prozatímního rozvrhu.

Informace k testování žáků na začátku školního roku
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. 9. 2021 (žáci PT a 1. ročníku 2. 9. 2021), 6. 9. a 9. 9. 2021. Testování nepodstupují žáci, kteří mají řádně dokončené očkování, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali nemoc COVID-19 nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Uvedené skutečnosti je potřeba písemně doložit třídnímu učiteli. Testování bude prováděno podobně jako v minulém školním roce neinvazivními antigenními testy pro samoodběr Genrui Bio Tech. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale po celou dobu výuky ve škole bude používat respirátor (z povinnosti jsou vyjmuti žáci se závažných zdravotních důvodů – nutno doložit lékařské potvrzení).

Hygienická a protiepidemická pravidla

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty. Testovaní žáci nemusí během výuky používat ochranu dýchacích cest. Ve školní jídelně žáci odloží ochranu dýchacích cest pouze při konzumaci oběda. V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce. V případě, že žák v posledních 14 dnech pobýval v zahraničí, vztahuje se na jeho účast ve škole povinnost řídit se platným aktuálním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Podrobná pravidla lze nalézt na stránkách MŠMT v dokumentu „Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování“.

30. 6. 2021

Vážení rodiče, dnes byla na transparentní účet jihomoravské obce Mikulčice zaslána částka 32 560 Kč. Děkujeme Vám i zaměstnancům školy za projevenou podporu. Přejeme krásné letní dny. Vedení školy

31. 5 - 31. 8. 2021

Informace o zařazení dítěte do projektu obědy do škol