Základní škola Gen. Svobody zahájila svou činnost 1. 9. 1983. Jedná se o budovu se čtyřmi pavilony, uprostřed nich se nachází atrium s vybudovaným altánem pro relaxaci a vzdělávání žáků.

Škola provozuje školní družinu, žáci mají možnost stravování v moderní školní jídelně. Škola je velmi dobře vybavena pomůckami, výuka probíhá v kmenových třídách s polohovacími lavicemi a židlemi, ale i v odborných učebnách – fyziky, chemie, přírodopisu, environmentální výchovy a zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a jazyků, v dílně nebo cvičné kuchyňce. Ve všech třídách jsou využívány interaktivní tabule. K dispozici jsou rovněž dvě tělocvičny a multifunkční sportovní hřiště, pro nejmenší slouží relaxační koutek. Škola je zcela bezbariérová.

Škola vytváří zdravé prostředí ve všech prostorách a zajišťuje vhodný režim vyučování a režim odpočinku. 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím aplikace Bakalář. Aktuální dění na škole mohou rodiče i veřejnost sledovat na webových stránkách školy, každoročně se uskutečňuje Den otevřených dveří.

Zástupci rodičů některých tříd pracují ve Sdružení rodičů školy a ve školské radě. 

Škola klade důraz na pohybovou výchovu dětí a žáků, a to formou kroužků či volitelných předmětů. Jedním ze zaměření školy je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Pedagogickým pracovníkům, zákonným zástupcům a žákům poskytuje poradenskou pomoc i školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem, poradcem pro volbu povolání a koordinátorem inkluze, koordinátorem protidrogové prevence a speciálním pedagogem.  

Pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky je otevřena přípravná třída, která umožňuje vyrovnání rozdílů ve vývoji jednotlivých dětí. 

Do výuky je zařazena projektová výuka, témata projektů jsou zvolena podle věkových skupin žáků a náplně učiva. Reagují na aktuální dění ve škole nebo společnosti, pravidelně probíhá škola v přírodě, Den čtení, projekt Holocaust aj.

V rámci zkvalitnění výuky i v rámci nabídky volnočasových aktivit spolupracuje škola s dalšími organizacemi a sportovními kluby. 

Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, práci s informacemi, tvůrčí práci žáků, orientaci v běžném životě, na prevenci rizikového chování.