V měsíci dubnu má naše Země svátek. Děti ze ŠD 1 navštívily knihovnu v Havířově – Šumbarku. Paní knihovnice si připravily pěknou besedu na téma ,,Den Země“. Na úvod zhlédly děti na menší interaktivní tabuli krátký film o životním prostředí země. Povídaly si s dětmi o třídění odpadu, co je recyklace a pak se všichni podívali na pohádku ,,Prasátko Pepa“. Následovaly otázky z knihy ,,Velká zelená kniha a Zachraňme planetu“. Děti si vedly v odpovědích velice dobře. Potom dělaly kvíz, za jak dlouho různé věci recyklují v přírodě. Byly odměněny sladkostí za vynikající odpovědi. Na závěr si zábavnou formou vyzkoušely s albi tužkou rozpoznat zvuky přírody na jednotlivých stanovištích. Zpracovala: Lenka Daňková