Adaptační program VI. A Dne 6. 9. 2021 byl pro žáky třídy VI. A přípraven adaptační program, jehož cílem bylo upevnit pozitivní vztahy mezi žáky ve třídě, prohloubit jejich vzájemnou důvěru a v neposlední řadě také navázat vztah s novou třídní učitelkou, která měla v průběhu dne možnost pozorovat, jak se k sobě žáci vzájemně chovají, reagují v určitých situacích, přistupují k řešení problémů, spolupracují aj. V úvodu adaptačního programu měli žáci za úkol vytvořit svůj vlastní erb, na němž měli znázornit věci, které je charakterizují. Úkolem ostatních pak bylo hádat, kdo je autorem daného erbu. V komunitním kruhu jsme společně s žáky rozebírali jejich názory na školu, distanční výuku, obavy z přechodu na 2. stupeň a na závěr této aktivity jsme vytvořili pravidla chování ve třídě. Třetí vyučovací hodinu byla pro žáky připravena beseda o nástrahách komunikace na internetu vedená školním metodikem prevence Mgr. Michalem Fábrym. Závěrečná část adaptačního programu pak patřila pohybovým aktivitám zaměřeným na vzájemnou komunikaci, naslouchání a důvěru, které byly díky příznivému počasí realizovány v atriu školy. Zpracovala Mgr. Petra Inemanová