Základní škola Generála Svobody
Generála Svobody 16
Havířov - Šumbark 736 01

telefon: 596 883 013

fax: 596 883 013
e-mail: skolni.sekretariat@zssvobody.c
z

 Havířov v květech Zpracovala K. Janečková

V sobotu 21.6. se již tradičně konala akce ,, Havířov v květech“. V letošním roce bylo zvoleno téma ,, na selském dvoře“ a tak jsme si pro diváky  připravily veselý a dynamický slepičí tanec. Naše holky  svojí sestavičku rozjely a ukázaly na plné obrátky před naplněným náměstím. Vystoupení se líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy. Vystupovaly: Tereza Gonová 8.B, Adéla Giecková 6.B, Kateřina Lipinová 6.B, Barbora Komendová 6.A, Magdaléna Mokrošová 6.A

Komentovaná prohlídka atria žáků naší školy Zpracovala B. drabinová

Dne 29. 5. 2014 na naší škole proběhly informativní  třídní schůzky. Tento rok jsme je zpestřili komentovanou prohlídkou našeho krásného atria.  Zájemce z řad rodičů provázely po atriu čtyři tříčlenné skupinky. Za hodinu a půl naše atrium si prohlédlo 31 rodičů. Ocenit musíme  snahu žáky, kteří se dobrovolně ujali tohoto, ne zcela jednoduchého úkolu: ze třídy VII.C Kateřinu Szturcovou, Terezu Pasternou, Sáru Freisovou, z IX.C Terezu Valovou, Gabrielu Sobčákovou, Vendulu Grygarovou, z IX.A Michaelu Přeliášovou, Nikolu Urbánekovou, Romanu Zotykovou, Moniku Jánošíkovou a z IX.B Nikolu Antošovou a Romana Spišáka.                                                        

  Matematicko - chemický den Zpracovala Z. Trzyniecká a I. Kupská

 Dne 16. 4. 2014 na naší škole probíhal opět projektový den, tentokrát zaměřený na předměty matematika a chemie. Na zpracování tohoto projektu se podílely Mgr. Ingrid Kupská, Mgr. Alena Mücková a Mgr. Zuzana Trzyniecká. Cílem bylo nejenom ozvláštnit žákům výuku, ale hlavně propojit předměty matematika-chemie a ukázat, že tyto předměty spolu úzce souvisí a že nás provázejí celým životem. Prvním úkolem bylo sestavit na základě matematických dovedností puzzle 6. A (7. ročník světadíly, 8. A 9. ročník chemické a matematické vědce). Poskládaný obrázek pak sloužil na vytvoření obrázkové prezentace, do kterých se žáci snažili zařadit matematicko-chemické „prvky“. V matematice jsme se mimo jiné zaměřili také na finanční matematiku (bankovní úroky, hypoteční úvěr, kurzy jednotlivých měn atd.) Žáci celého 2. Stupně také měli možnost vyzkoušet si jednoduché chemické pokusy, které jim připravila učitelka chemie Mgr. Zuzana Trzyniecká a které probíhaly po celý projektový den. Geometrické dovednosti si žáci vyzkoušeli rýsování podle krátkých videí. Celým projektovým dnem 6. a 7. ročníků prolínalo modelování známé stavby daného světadílu vybranými žáky z předem nashromážděného materiálu. Zvláště tento úkol žáci zvládli na jedničku. Ukázalo se, že mají úžasnou fantazii a manuální schopnosti. Výsledkem bylo např. několik Eifelových věží, zhotovených ze špejlí, šikmá věž V Pizze, Socha Svobody, větrný mlýn…. 

            Projektový den matematiky a chemie - Chemické pokusy Zpracovala Z. Trzyniecká

16. du16. dubna 2014 proběhl na II. stupni projektový den matematiky a chemie, jehož součástí byly chemické pokusy, kterých se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků. Žáci si mohli vyzkoušet chemický pokus (lávová lampa), který jak doufám je potěšil a ukázal jim, že předmět chemie není takový strašák, jak se o něm říká. Chemické pokusy prováděli i žáci 8. a 9. ročníků. Měli to jako odměnu za výhru v soutěži matematické a chemické pexeso. Výsledkem tohoto projektu byly plakáty známých chemiků a matematiků a významné stavby, které byly výstupem pro 6. a 7. ročníky. 

            Den zdraví Zpracovala M. Mayerová

            Den 16.duben 2014 jsme vyhlásili na 1.stupni naší základní školy jako Den zdraví. V prvních až pátých třídách hovořili žáci i učitelé o zdraví,zdravém životním stylu a žáci si doma se svými rodiči připravili výrobky a postavičky nebo zvířátka z ovoce a zeleniny. Pro druhé a třetí třídy byl připraven program " Zdravá pětka" Dnešní celý den se žáci  snažili  odolat pochutinám, sladkým i slaným. Ve všech hodinách si žáci ověřovali formou pracovních listů své znalosti o  zdravém způsobu života a určitě si tyto znalosti dnes rozšířili a prohloubili. Motto pro dnešní den " ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ,  CO  MÁME, by mělo být pro  žáky i jejich rodiče mottem každodenním

            Pohybová výchova Zpracovala A. Milatová

         V tomto školním roce probíhá v 1. ročnících projekt Pohybová výchova. Žáci byli seznámeni hravou formou s gymnastickými prvky. Ukončením letošního projektu je gymnastická sestava, kterou předvedou vybraní žáci na městské soutěži 19. června. Všem reprezentantům budeme držet pěsti.

Preventivní program - "Veselé zoubky" Zpracovala A. Milatová

Tento projekt pro žáky připravila společnost dm drogerie markt s.r.o.

Učitelé měli k dispozici DVD a CD s metodickým materiálem a animovanou pohádkou. Každému dítěti byl předán balíček, který obsahoval zubní pastu, kartáček na zuby, žvýkačky, přesýpací hodiny, leták s návodem na správné čištění zoubků a pracovní list. Největší radost měly děti z přesýpacích hodin. Celý projekt se dětem velmi líbil a byl přínosem pro žáky v oblasti péče o chrup. Zároveň se promítl do všech vyučovacích hodin. Z pozice učitelů hodnotíme velmi kladně jak po stránce obsahové, tak i výtvarné.

 Putování s kufrem 2 a 3  Zpracovala Š. Miklasová

Pokračování putování s kufrem se ve dnech 19. a 26. března 2014 účastnili další rodiče se svými dětmi a tentokráte byly aktivity zaměřeny na rozvoj sluchového vnímání a komunikačních dovedností a závěrečné putování pak na rozvoj pozornosti a soustředění. Stejně jako při prvním odpoledni se společné dílny setkaly s příznivým ohlasem rodičů i žáků. Všichni účastníci se mohou těšit na „kufr vzpomínek“, což ve skutečnosti bude představovat CD s fotografiemi z jednotlivých dílen, popisem společných aktivit, ale i odkazy na publikace a internetové stránky věnované např. rozvoji smyslového vnímání nebo informacemi Pedagogicko-psychologické poradny v Karviné. 

  Putování s kufrem  Zpracovala Š. Miklasová

Poněkud netradiční odpoledne měli možnost zažít rodiče a žáci ve středu 12. března, kdy proběhlo první „putování s kufrem“. Jednalo se o tzv. společnou dílnu v rámci projektu Od integrace k inkluzi, v jejímž průběhu se rodiče ocitli znovu ve školních lavicích a okusili pocity svých dětí, které mají vzhledem k poruchám učení ztížené podmínky ke školnímu vzdělávání.  Děti pod vedením speciální pedagožky a školní psycholožky si spolu se svými rodiči i prarodiči vyzkoušeli různé aktivity na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj paměti, zábavnou formou si ověřili, jak jsou na tom s orientací či motorikou. Rodiče se dozvěděli, jak mohou svým dětem pomáhat při domácí přípravě, jak je podpořit, když jim něco nejde, a zároveň měli možnost vidět, co všechno je náplní reedukační péče, které se jejich děti pravidelné účastní.  Mohli si také prohlédnout řadu pomůcek určených pro nápravu poruch učení či se poradit s pracovnicí PPP v Karviné Mgr. Mikeszovou. V příjemné atmosféře, kterou přišla podpořit i manažerka projektu Mgr. Fiurášková, se podařilo doputovat s kufrem až k závěru, kdy rodiče i děti vzkázali pedagogům, že se jim setkání líbilo, že bylo poučné i zábavné.  A nezbývá tedy než doufat, že i další putování, které se uskuteční 19.března, proběhne stejně úspěšně.

             1. setkání budoucích prvňáčků Zpracovala N. Mayerová

Dne 19.3.2014 proběhlo na naší škole 1. setkání rodičů ,budoucích prvňáčků a paní učitelek ve třídě II.A. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 2 první třídy,ve kterých budou učit paní učitelka Mgr. Ludmila Firlová a paní učitelka Mgr. Dagmar Smékalová.

Setkání s Vámi rodiči proběhlo ve velmi přátelské atmosféře,Vaše děti jsou velmi šikovné a zvídavé a vy jste mohli na této první schůzce svoje děti porovnat a sami si určit,co ještě Vaše děti nezvládají a s čím byste jim mohli pomoci před nástupem do školy.

Paní učitelky se velmi těší na 2.setkání, které proběhne dne  15.dubna 2014.

 Lyžařský výcvik 2014

Od integrace k inkluzi VI. B Zpracovala L. Fábry

Ve čtvrtek 27. února proběhla v 6. ročníku v rámci projektu Od integrace k inkluzi inkluzivní hodina se zaměřením na vztahy ve třídě. V této hodině si žáci měli uvědomit důležitost třídních vztahů a jejich vliv na fungování třídy jako kolektivu. Žáci si během této hodiny zahrály „Kimovu hru“ (hra podporující paměť a asociační myšlení) a měli možnost se podělit se svými představami o třídě jako takové. Své myšlenky a nápady zapisovaly na tabuli a v závěru hodiny měly možnost se k jednotlivým nápadům vyjádřit. Další takováto hodina čeká třídu VI. B opět ve čtvrtek 6. března.

UČEBNA PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO 1. STUPEŇ Zpracovala V. Lasoňová

Praktické činnosti patří podle rámcového vzdělávacího programu do vzdělávacího bloku "Člověk a svět práce" a  žáci by zde měli získat praktické pracovní dovednosti a návyky. Praktické činnosti doplňují základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. A protože nezbytné je i to, aby se děti naučily spolupracovat v kolektivu, mohou kluci a holky se svými učiteli navštěvovat už druhým rokem naši novou pracovní dílnu pro první stupeň. Základem učebny je velký kulatý stůl, u kterého jsou všichni pohromadě a učí se nejenom praktickým činnostem, ale i mezilidským vztahům a práci ve větší skupině. Děti spolu komunikují, spolupracují, soustředí se na činnost, učí se vzájemné dohodě a respektování druhého a respektování pravidel. Takže: „S chutí do toho a půl je hotovo“  J

 Vánoční jarmarktradiční a náš Zpracovala V. Lasoňová

Blížil se konec roku 2013 a my jsme si to velké čekání na vánoční prázdniny a na štědrovečerní čas letos opět zpříjemnili tradičním vánočním jarmarkem. Nebyl to jen ten jeden den. Tradice Vánoc a vánočních nápadů se nám do výuky začala prolínat už  na začátku prosince, kdy spolu s nadšenými rodiči, učiteli a s dětmi jsme ve tvořivých dílničkách vyráběli vše, co se týká těch nejkrásnějších svátků v roce. Celá ta velká spolupráce vyvrcholila ve čtvrtek 19. prosince, kdy chodby vedle šaten patřily stánkům, kde žáci všech tříd nabízeli k prodeji výrobky, které vytvářeli nejen v hodinách Vv a Pč. Kluci a holky pátých ročníků předvedli v prostorách školní jídelny vystoupení, kde propojili hudební, taneční i pěvecké dovednosti v nádherné vánoční představení. Bylo to sice náročné, ale krásně strávené odpoledne, kdy jsme se mohli všichni společně sejít, potěšit se s dětmi a vzájemně si potřást rukou a popřát si všechno nejlepší do nového roku. Všem mnohokrát děkujeme za pomoc. Společně a s úsměvem jde všechno lépe. J 

Od integrace k inkluzi VIII. B Zpracovala Alena Mücková

Ve dnech 6. a 13. února proběhly v osmém ročníku na naší škole dvě inkluzivní hodiny se zaměřením na podporu koheze skupiny a podporu strategií školy v rámci projektu: „OD INTEGRACE K INKLUZI“. Tématem 1. hodiny byla komunikace a jejím cílem bylo hledání správných zásad komunikace, aktivní naslouchání, řízená komunikace a její výhody. Tématem 2. hodiny byla spolupráce a jejím cílem bylo ukázaní výhod kooperace ve skupině. Inkluzivních hodin se také zúčastnili zájemci z řad pedagogického sboru.    

DĚTSKÝ  KARNEVAL Zpracovala N. Mayerová

 Dne  13.2.2014 se konal na škole Gen.Svobody dětský karneval  pro žáky 1.-3.tříd. Dětský karneval  se konal ve velké tělocvičně a na karnevalu  bylo přítomno asi 100 žáků,někteří přišli i se svými rodiči.

Za všeobecného veselí a s dobrou náladou si žáci i rodiče zatančili a plnili různé vtipné úkoly. Masky byly velmi vtipné a nápadité a všichni se shodli na tom,že nejlepší je Hopsalín a příští rok zase na karneval přijdou.

Vánoční vystoupení na Vánočním jarmarku Zpracoval M. Šulec 

Ve čtvrtek 19.12. 2013 se konal v ZŠ Gen. Svobody již tradiční „Vánoční jarmark“. Žáci  představili rodičům i široké veřejnosti výrobky ze svých vánočních dílen. Finanční prostředky vybrané za prodané vánoční výrobky opět putovaly na konto adoptované africké dívky Aminaty Soumar z Guineji na její základní vzdělávání. Vánoční atmosféru umocnilo vystoupení žáků pátých ročníků pod vedením: V.A – Mgr. Lucie Vandriakové, V.B – Mgr. Lucie Ryškové.

Dentální hygiena Zpracovala N. Mayerová

Od pondělí 3.2. do čtvrtku 6.2.2014 probíhaly na naší škole ve všech třídách prvního i druhého stupně přednášky o dentální hygieně.

Studentky 2.ročníku zubního lékařství Lékařské fakulty v Olomouci žáky poučily o zubním kazu, vysvětlily jim, proč je třeba si zuby čistit a názorně žákům předvedly j ak si zuby správně čistit. Součástí přednášky byl i praktický výcvik, žáci si do školy přinesli své kartáčky a trénovali si správné čištění svého chrupu. 

 

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků

 Děkujeme Vám, že jste  se zúčastnili se svým dítětem zápisu do 1. tříd a zvolili si naši Základní školu Gen.Svobody

 V pondělí 3.2 a úterý 4.2. 2014 jsme na naší škole přivítali budoucí žáčky prvních tříd a jejich rodiče. V několika úkolech a při vzájemném povídání jsme si s dětmi a rodiči popovídali a zjistili jsme, jak jsou děti do školy připravené a zda jsou na školní docházku dostatečně zralé. Zápis probíhal v přátelské, klidné, příjemné a veselé atmosféře. Za odvahu a správné  plnění jednotlivých úkolů si děti odnesly nejen nové zkušenosti, ale i dárečky a perníkovou medaili. Do budoucích prvních tříd jsme zapsali 61 prvňáčků a všichni učitelé se shodli na tom, že všechny děti letos byly velmi ukázněné a dobře připravené pro školní docházku. 

Děkujeme také všem učitelům prvního stupně  a všem ostatním zaměstnancům, kteří pomohli s úspěšným zápisem a velmi děkujeme i žákům 9. tříd, kteří ochotně pomáhali a uváděli rodiče s dětmi do tříd. 

  Netradiční hodina hudební výchovy Zpracovala V. Nováková

 Naši druháčci se v listopadu  zúčastnili školy v přírodě na Bílé. Součásti pobytu bylo i každovečerní zpívání s noční světluškou  Věruškou. Děti se s velkou radostí naučili spoustu veselých písniček a po návratu do školních lavic si často tyto písničky prozpěvují. Proto jsem jim jako odměnu za pěkná vysvědčení nadělila „mimořádnou“hodinu hudební výchovy plnou písniček. Všem se tento dárek líbil a určitě si jej ještě zopakujeme. 

 Naší školu navštívily mateřské školy Zpracovala N. Mayerová

Dne 28.1.2014 navštívily naši školu děti z MŠ Mateřinka a děti z MŠ U Jeslí.

Děti navštívily spolu se svými učitelkami třídy I.A a I.B,kde si společně s prvňáčky zahráli  a uviděly,co všechno se za půl roku naučili jejich kamarádi. V jídelně školy si děti pochutnaly na výborných koláčcích,které upekly paní kuchařky.

 Naší školu navštívily mateřské školy Zpracovala N. Mayerová

dne 23.1.2014 nás navštívily děti z MŠ Petřvaldská,Havířov - Šumbark. Děti se svými učitelkami navštívily třídy I.A  a  I.C, kde se podívaly jakých úspěchů již dosáhli jejich starší kamarádi ze školky. Děti se proběhly v tělocvičně a na závěr obdržely ve školní jídelně koláč a čaj. Prohlédněte si pár obrázků z návštěvy. Těšíme se na naše budoucí žáčky.

 Nejkrásnější Vánoční ozdoba Zpracovala L. Daňková 

Magistrát města Havířova již tradičně vyhlásil soutěž „ O nejkrásnější vánoční ozdobu“, do které se přihlásila i naše škola. Vánoční ozdoby vyráběli žáci: Kniezek Dominik, Szottková Natálie, Daniš Izabela, Čadová Růžena, Golombková Sára, Koutná Dominika, Porubská Ines, Nawalaná Petra, Dvořáková Pavla, Venglařová Michaela, Šmihulová Kateřina, Přeliášová Michaela, Bocková Iva, Zotyková Romana, Vernerová Nikoletta, Nováková Michaela, Kubinová Klára v dílně školní družiny pod vedením vychovatelek Lenky Daňkové, Dany Hliněné a Zdeňky Adamové. Krásné vánoční ozdoby zdobí strom ve vestibulu magistrátu, kde 10.12.2013 proběhlo předání odměn, zpěv vánočních koled a navodění blížící se vánoční atmosféry. 

 Škola v přírodě 11. - 21. 11. 2013 Zpracovala K. Valová

Ve dnech 11. – 21. listopadu 2013 se žáci ze tříd III. A, III. B, IV. C a vybraní žáci ze IV. A a V.A třídy zúčastnili ŠKOLY V ŘÍRODĚ v rámci projektu "Přírodou všemi smysly", spolufinancovaným Státním fondem životního prostředí ČR, ozdravného pobytu. 
Byli jsme ubytování v Keltské salaši Ebeka v Bílé. Počasí nám přálo a my jsme si užívali podzimního sluníčka. Celým pobytem nás provázeli vedle našich p. učitelek Mančařové, Novotné a Valové i kamarádi Radek a Martin, kteří pro nás měli připraveno spoustu her a zábavy. O naše zdraví se staral p. učitel Šimsa a v noci nás hlídala p. asistentka Jana Venglářová. Ráno jsme se stihli učit a v podvečer jsme v klubovně měli různé dílny. Denně jsme chodili na vycházky, na kterých jsme hráli různé hry, závody nebo stavěli domečky z přírodnin. Dozvěděli jsme se hodně o lese, o zvířátkách v lese a také o rostlinách. Když jsme z vycházek přišli vyhladovělí, čekalo na nás v jídelně výborné jídlo a my si mohli kdykoliv i přidat. Přestože nám bylo některým večer smutnou po mamince, statečně jsme ozdravný pobyt zvládli, a proto jsme byli ve škole odměněni Řádem statečného srdce. Videa: diskotéka, hitovník, pustevny autobus, výtvarná soutěž

 Halloween Zpracovala Š. Barvíková 

Na konci října se prvňáci učili o svátku Halloween.  Žáci IX. A jim pověděli něco o tomto svátku, kde a proč se tento svátek slaví, naučili je několik anglických slovíček a nakonec se společně naučili a zazpívali halloweenskou  strašidelnou píseň.

 

   Cyklistická minisoutěž Zpracovala B. Drabinová 

V pátek  20.9. 2013  se na 2. stupni naší školy  uskutečnil již VII.ročník ,,Cyklistické  minisoutěže´´ v rámci světového „Dne bez aut“. Soutěž začala v 10.00, kdy žáci ve svých třídách a se svým tř. učitelem ve skupinkách vypracovávali test z pravidel silničního provozu.. V 11,00  začala samotná soutěž. Soutěžilo 42  žáků  II. stupně. Nejpočetnější byla skupinka žáků z VIII.A třídy (celkem 10). Soutěžící si ověřili  znalosti ze zdravovědy, pravidel silničního provozu a povinné výbavy kola, dále pak šikovnost, zručnost a rychlost, a to všechno na devíti stanovištích v okolí školy. Žáci byli rozděleni na 4 kategorie, mladší žákyně , mladší žáci ze šestého a sedmého ročníku, starší žákyně a starší žáci z osmého a devátého ročníku.  I když všichni vyhrát nemohli, určitě jsme si to užili.Výsledky

 In - line bruslení Zpracovala Karin Rettová 

Dne 19.9.2013 proběhla akce In-line bruslení určená žákům 4.a 5.ročníků. Tato akce byla součástí EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY.Pod vedením zkušených instruktorů se žáci ve skupinkách seznamovali s různými druhy in line bruslení,ochrannými pomůckami(přilba,chrániče) a učili se správně padat. Pod dohledem příslušníků městské policie plnili dopravní testy. Všem dětem se tato akce velmi líbila.

  Uživatelské info   
Přihlášení do systému:

Už. jméno
Heslo
Trvalé Přihlášení ?
Registrace | Zapomenuté heslo

« Květen 2021 »
Po Út St Čt So Ne Týden
26 27 28 29 30 1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18
10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 21
31 1 2 3 4 5 6 22


e-jídelníček

  Zvonění
Kdy zvoní
0. hodina    7:00  -  7:45 hod.
1. hodina    8:00  -  8:45 hod.
2. hodina    8:55  -  9:40 hod.
3. hodina 10:00  - 10:45 hod.
4. hodina 11:00  - 11:45 hod.
5. hodina 11:55  - 12:40 hod.
6. hodina 12:50  - 13:35 hod.
7. hodina 13:40  - 14:25 hod.
8. hodina 14:35  - 15:20 hod.
9. hodina 15:25  - 16:10 hod.

 


Počasí - Severní Morava:Diskutují pouze přihlášení!
Přidal: Mirek Šulec
Přidáno: 06.02.2015 v 17:15:26
IP:89.177.85.5
Děkuji za vyjádřenou pochvalu. Moc si toho vážím a těším se na další spolupráci. M. Šulec
Přidal: someone1
Přidáno: 01.02.2015 v 13:46:21
IP:91.233.249.51
Pan učitel Mgr.Šulec zaslouží obrovskou pochvalu. A zaslouží nejen pochvalu, ale i obrovský obdiv. Za svělou výuku AJ, za přístup k dětem, ale i nám rodičům, za řešení problémů, problémy totiž nezametá pod koberec, ale opravdu řeší. Snaží se vždy udělat maximum, vždy si udělá čas. Takových učitelů by si měla škola vážit.
Přidal: Daniela
Přidáno: 12.01.2015 v 18:09:16
IP:80.95.125.227
Moc děkuji P.učitelce Kupské za komunikaci která je opravdu perfektní a hlavně za pevné nervy s mým synem.....
Přidal: Starkova.O
Přidáno: 09.12.2014 v 20:09:30
IP:213.216.47.114
Chtěla bych poděkovat p.učitelce Valové za jeji laskavý přistup s mým synen Adamem Děkuji Stárková
Přidal: Larry
Přidáno: 29.05.2014 v 15:59:43
IP:78.102.216.161
ZŠ.gen.Svobody je nej škola a chci poděkovat paní učitelce MGR. Ryškové
Přidal: 700400 jpecold
Přidáno: 05.12.2012 v 17:43:06
IP:82.209.60.2
nějaký text

Další příspěvky


© 2021 ZŠ Generála Svobody, Havířov-Šumbark
Page: zssvobody.cz